บทนำของวิธีการทางการวิจัยดำเนินงานในการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรมยุคใหม่ โดยเน้นการใช้ ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ การโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง ทฤษฎีเกมส์ ทฤษฎีแถวคอย ตัวแบบสินค้าคงคลัง การจำลองสถานการณ์ในกระบวนการตัดสินใจ

An introduction to the methodology of operations research in modern industrial engineering problem solving, emphasis is made on the use of mathematical models. Linear programming. Transportation model. Game theory. Queuing theory. Inventory model. Simulation in decision making process.