หลักการของการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา การวัดและการวิเคราะห์วิธีการทำงาน การใช้หลักการเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว เครื่องมือในการศึกษาเวลาและการทำงานโดยใช้แผนภูมิต่าง ๆ ประกอบด้วยแผนภูมิกระบวนการผลิต แผนภูมิการดำเนินงานและแผนภูมิคน-เครื่องจักร การศึกษาการเคลื่อนไหวแบบจุลภาค สูตรคำนวณทางเวลา การใช้อุปกรณ์ให้สัมพันธ์กับการศึกษาการทำงาน การสุ่มตัวอย่างการทำงาน การหาเวลามาตรฐาน เทคนิคการกำหนดเวลาเผื่อและการวัดประสิทธิภาพ การวิเคราะห์งานเพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลมาตรฐาน การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และกรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม

Principles of motion and time study. Work measurement and work analysis methods. Use of principles of motion economy. Tools for work and time study by various charts including flow process chart, simultaneous motion chart and diagram man-machine chart, micro motion study, time formulas, use of equipment related to work study. Work sampling. Standardization of time. Performance rating and allowance time determination techniques. Job analysis for work method efficiency improvement. Standard data systems. Application of computer for analysis and industrial case study.