หลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการถ่ายทอดทางพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ์ หลักการเทคโนโลยีสมัยใหม่

Principles of animal breeding. Factors affecting genetic inheritance in animal breeding. Principles of modern technology.