ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ค่าคาดหมายและโมเมนต์ฟังก์ชัน การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การอนุมานทางสถิติ การทดสอบสมมุติฐาน สหสัมพันธ์และการถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การออกแบบการทดลองเบื้องต้น การใช้เครื่องมือทางสถิติเพื่อแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมและการประยุกต์คอมพิวเตอร์ช่วยในการแก้ปัญหา

Probability theory. Random variables. Continuous probability distributions and discrete probability distributions. Expected value and moment function. Application of probability thory. Random sampling theory. Parameter estimation. Statistical inference. Hypothesis testing. Correlation and regression analysis. Analysis of variance. Fundamentals of experiment design. Use of statistical methods as tools in engineering problem solving and applicatuib of computer for problem solving.