หลักการของการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา การวัดและการวิเคราะห์วิธีการทำงาน การใช้หลักการเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว เครื่องมือในการศึกษาเวลาและการทำงานโดยใช้แผนภูมิต่างๆ ประกอบด้วยแผนภูมิกระบวนการผลิต แผนภูมิการดำเนินงานและแผนภูมิคน-เครื่องจักร การใช้อุปกรณ์ให้สัมพันธ์กับการศึกษาการทำงาน การสุ่มตัวอย่างการทำงาน การหาเวลามาตรฐาน เทคนิคการกำหนดเวลาเผื่อและการวัดประสิทธิภาพ การวิเคราะห์งานเพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ การจ่ายค่าจ้างแรงงานและการวางแผนการจ้างแรงงาน การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และกรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม

Principles of motion and time study. Measurement and evaluation of work methods. Use of principles of motion economy. Tools for work and time study by various charts including flow process chart, simultaneous motion chart and man-machine chart, use of equipment related to work study. Work sampling. Standardization of time. Performance rating and allowance time determination techniques. Job analysis for work method efficiency improvement. Wage payment and wage incentive planning. Application of computer for analysis and industrial case study.