ความรู้พื้นฐานทางภูมิคุ้มกันวิทยา การทำงานของภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดและภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ คุณสมบัติของแอนติเจน การอักเสบ โครงสร้างและหน้าที่ของแอนติบอดี การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อการปลูกถ่ายอวัยวะ ต่อเนื้องอก ต่อการติดเชื้อ และพยาธิสภาพที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน รวมทั้งหลักการและเทคนิคที่อาศัยปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดี

Basic knowledge of immunology: innate immunities and specific immunities, antigen properties, inflammation; structures and functions of antibodies; immune response to transplantation, tumor, infections; pathology caused by immune disorders; principles and techniques based on a reaction of antigen with antibody.