หลักการพื้นฐานทางภูมิคุ้มกันวิทยา คุณสมบัติของแอนติเจน กระบวนการอักเสบ โครงสร้างและหน้าที่ของแอนติบอดี การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันวิทยาต่อการปลูกถ่ายอวัยวะ ต่อมะเร็ง ต่อการติดเชื้อ และพยาธิสภาพที่มีสาเหตุมาจากระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง และภูมิคุ้มกันไวเกิน รวมทั้งหลักการและเทคนิคที่เกี่ยวข้องในทางภูมิคุ้มกันวิทยา