ความรู้ทั่วไป เทคนิค และทักษะเบื้องต้นของกีฬาเทควันโด กลยุทธ์และวิธีเล่น กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ทักษะกีฬาเทควันโด โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา