หลักการขั้นพื้นฐานของการออกแบบสองมิติและสามมิติ โดยใช้เครื่องมือการวาดภาพที่หลากหลาย รวมถึงการใช้วัสดุชนิดอื่นๆในการสร้างงานออกแบบ

The fundamentals of design principles, visual elements of two-dimensional and three-dimensional design using various hand drawing tools and other materials.