หลักการและแนวคิดของทฤษฎีสีและทฤษฎีแสงสำ.หรับนักออกแบบ รวมทั้งการผสมสีแบบบวกและการผสมสีแบบลบ วิธีการลงสีแบบดั้งเดิม และวิธีการเลือกใช้สีในการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์

Principles and concepts of color theory and spectrum for designers, including additive and subtractive color, traditional and computer techniques for coloring and color selection.