ความรู้เบื้องต้นด้านวิชานิเทศศิลป์ ข้อความภาพ เนื้อหา การรับรู้ทางภาพ การคิดเชิง วิจารณญาน ความคิดริเริ่ม การแก้ปัญหา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการเลือกสรรค์ทักษะดัง กล่าวมาสร้างผลงานภาคปฎิบัติในลักษณะของงานออกแบบเรขศิลป์ ภาพประกอบ ภาพถ่าย งาน ออกแบบปฎิสัมพันธ์ และภาพเคลื่อนไหว

Basic visual communication, visual messages, text, visual perception, critical thinking, creative ideas, problem solving and reflective skills. Use of computer programme and skill for practicing of projects across graphic design, illustration, photography, interactive design and moving image.