พัฒนาการด้านการคิดเชิงวิจารณญานและการคิดนอกกรอบ รวมถึงเทคนิคและวิธีการแก้ ปัญหาในงานออกแบบสร้างสรรค์ กระบวนงานครอบคลุมการค้นหาปัญหา การจัดการและวิเคราะห์ ปัญหา การเลือกแนวทางใหม่และเสนอทางออกของการแก้ปัญหาในการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ

Developing critical thinking and lateral thinking, creative problem solving in design concepts including, defining the problem, managing and analysing the problem, selecting alternatives and effectively implementing solutions.