กระบวนการเมตาบอลิสมของสารชีวโมเลกุล หลักโภชนาการ ศึกษาแบบบูรณาการถึงชีววิทยาของเซลล์ในแง่การทำงาน การติดต่อระหว่างโมเลกุลภายในเซลล์

Metabolism of biomolecules, principle of nutrition, integrated study of cell biology with special emphasis on cell function and molecular signelling