ประวัติศาสตร์ เรียนรู้เทคนิคพื้นฐานและสุนทรียศาสตร์ของภาพถ่ายลักษณะ ที่แตกต่างกัน ของการถ่ายภาพแต่ละประเภท ตั้งแต่ภาพถ่ายที่เน้นแนวคิดเป็นสำ?คัญไปจนถึงการถ่ายภาพข่าว

History, study the basic techniques and aesthetics of photography. Explore different aspects of photography from concept-based photography to photo journalism.