หลักการเบื้องต้นของงานดิจิทัลวีดิทัศน์และการถ่ายภาพยนตร์ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนผลิตไป จนถึงหลังการผลิต โดยเน้นการทำ?งานวิจัยเพื่อใช้ในขั้นตอนก่อนผลิต เอกสารอ้างอิง, สถานที่, ผู้ เขียนบท ศึกษาผลงานภาพยนตร์คลาสสิกที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการตัดต่อ มุมมองในการ ถ่ายภาพ และการกำ?กับศิลป์ ฝึกฝนให้ใช้เครื่องมือที่สำ?คัญของกล้องถ่ายวิดีโอทั้งระบบ เอชดีวี และ ดีเอสเอลอาร์ การใช้โปรแกรมในการปรับแต่งแสง เครื่องขยายเสียง และเครื่องบันทึกภาพแบบพกพา

Basic principles of digital video and filmmaking from pre-production to post-production process with an emphasis on research for pre-production process references, locations, base scriptwriter. Studying inspiring works and classic filmmakers focusing on editing, cinematography and art direction. Train the students to use tools ranging from HDV and DSLR cameras, editing software lightings, microphones and portable recorders for their project.