ประวัติความเป็นมาของการพิมพ์และการออกแบบที่ใช้ตัวอักษรเป็นหลัก โดยเน้นการใช้ตัวอักษรในขั้นตอนการออกแบบมัลติมีเดีย เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาด้านการจัดเรียงตัวอักษรแบบมืออาชีพ การจัดการออกแบบงานพิมพ์เบื้องต้น ครอบคลุม การควบคุมรูปแบบ โครงร่าง ลักษณะตัวอักษร สี รูปภาพและข้อความ

The history of print and typography focusing on typography in the multimedia design process. Various tools and techniques essential to achieve professional typography solutions. Introduction to publication including styles, layout, type forms, color, image and text.