การใช้เครื่องมือและโปรแกรมการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่หลากหลาย ทักษะการออกแบบขั้นสูงเพื่อใช้ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงขั้นตอนการออกแบบ และการพิสูจน์ตัวอักษร

Different mediums and software programmes for designer. Advanced design skill for production of print publication as well as design processes and proofreading.