ประวัติศิลปะไทยเบื้องต้นที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมและความเชื่อของคนไทยสมัยก่อน รวมถึงประยุกต์เทคนิคศิลปะไทยในงานออกแบบ ภาพลายไทย จิตรกรรมไทย ประเพณี ศิลปะปูนปั้น จิตรกรรมไทยในวรรณคดี และศิลปะลายรดน้ำปิดทอง เยี่ยมชมนอกสถานที่

Introduction to history of Thai Arts related to Thai beliefs and Thai cultures. Apply to design work, Thai ornaments, Thai traditional paintings, Thai traditional sculptures, Thai painting in literatures and gilded lacquer arts and visit the site.