จุดประสงค์ทั่วไป

1. อธิบายแนวคิด หลักการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ได้

2. อภิปรายถึงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสร้างบทเรียนออนไลน์ได้

3. ปฏิบัติการพัฒนาชุดการเรียนการสอนออนไลน์ตามหลักการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) ได้

4. นำชุดการเรียนการสอนออนไลน์ไปใช้ตามสภาพการณ์ได้

5. ประเมินชุดการสอนออนไลน์ตามหลักการประเมินต่างๆ ได้