ความคิดเชิงวัตถุเบื้องต้น การห่อหุ้ม การสร้างคลาส การทำงานและส่งสารของคลาส วัตถุ การสร้างฟังก์ชันสำหรับกำหนดค่าเริ่มต้นและสิ้นสุดให้กับการทำงานของคลาส การสืบทอดคุณสมบัติ การทำพหุรูป การโอเวอร์โหลดตัวดำเนินการและฟังก์ชัน ฟังก์ชันสามัญและฟังก์ชันแม่แบบ

Introduction to object concept. Encapsulation. Class, method and message of class. Object. Constructor and destructor function. Inheritance. Polymorphism. Function overloading and operator overloading. Generic function and template function.