การออกแบบฐานข้อมูล แบบจำลองความสัมพันธ์เอนทิตี แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การนอร์มอลไลเซชันของตารางในฐานข้อมูล การจัดทำฐานข้อมูล การเลือกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การสร้างตาราง ความสัมพันธ์ การสอบถาม แบบฟอร์ม และรายงาน สำหรับการจัดการสารสนเทศสุขภาพ