ความหมาย และความสำคัญของนวัตกรรม องค์ประกอบของนวัตกรรม ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม รูปแบบนวัตกรรมด้านการบริการที่แตกต่างจากนวัตกรรมการผลิต ตัวอย่างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมบริการ มิติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมบริการ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ แนวโน้มการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมบริการ