หลักการทฤษฎีการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง วิธีการออกแบบบทเรียน กิจกรรม การเรียนการสอนสำหรับการประเมินผลการเรียนอีเลิร์นนิงและฝึกปฏิบัติการสร้างและการประเมินบทเรียนอีเลิร์นนิง