เนื้อหาเชิงบูรณาการของกายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี และสรีรวิทยาเน้นถึงโครงสร้าง หน้าที่ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ในภาวะปกติ ได้แก่ระบบเลือด หัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งรักษาภาวะธำรงดุลของร่างกาย