ความหมายและบทบาทของธุรกิจโรงแรมและบริการที่พักรูปแบบอื่นๆ องค์ประกอบและสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน การกำหนดกลยุทธ์ การจัดการตลาด การเงิน การบัญชี กระบวนการดำเนินงานของธุรกิจที่พักและธุรกิจเสริม ในรูปแบบการจัดประชุม ภัตตาคาร และสปา การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการดำเนินงาน