ทฤษฎี หลักการคอมพิวเตอร์ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา บทบาท กุลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา การเลือก การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ได้แก่ แหล่งการเรียนรู้และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง สื่อมัลติมีเดีย การออกแบบ การพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ การนำไปใช้การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทางการศึกษา