หลักการออกแบบ วิธีการพื้นฐาน ขั้นตอน กระบวนการสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประเภทต่างๆ การผสมผสานตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และการออกแบบสียงสำหรับสิ่งพิมพ์ดิจิทัล