ภาพรวมของเทคโนโลยีสื่อประสมดิจิทัลและการประยุกต์ใช้งาน การสร้างสื่อประสมและตัวแทนข้อมูลสื่อประสม สื่อประสมแบบปฏิสัมพันธ์ เครื่องมือในการโปรแกรมสื่อประสม แนวคิดพื้นฐานในกระบวนการประมวลผลภาพดิจิทัล การแปลงภาพ การปรับปรุงภาพ การบูรณะภาพ การบีบอัดข้อมูลภาพและสื่อประสม การหาขอบภาพ การแบ่งส่วนภาพ หัวข้อที่น่าสนใจด้านการประมวลภาพดิจิทัล


Digital multimedia technology overview and applications. Multimedia authoring and data representations. Interactive multimedia. Multimedia programming tools. Fundamental concepts of digital image processing. Image transformation. Image enhancement. Image restoration. Image and Multimedia compression. Edge detection. Image segmentation. Interesting topics in digital image processing. : เทคโนโลยีสื่อประสมและการประมวลผลภาพดิจิทัล (MULTIMEDIA TECHNOLOGY AND DIGITAL IMAGE PROCESSING)