ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับระบบการควบคุมการทำงานของเซลล์เนื้อเยื่อและอวัยวะในด้านชีวเคมี และสรีรวิทยา โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับรายวิชา 561 202 ชีวเภสัชศาสตร์ 4