หลักสุขาภิบาลสัตว์ โรคและสาเหตุของโรค กลไกการป้องกันการติดเชื้อ หลักการสังเกตและการตรวจร่างกายสัตว์ สุขวิทยาสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันและควบคุมโรค
Principles of animal sanitation. Diseases and causes of diseases. Infectious defense mechanism. Principles of observation and physical diagnosis. Environmental health in husbandry. Diseases control and prevention.