ปฏิบัติการเกี่ยวกับชีวเคมีและสรีรวิทยาของจุลชีพที่ทำให้เกิดโรค การป้องกันโรค การทำให้ปราศจากเชื้อ การสร้างภูมิคุ้มกัน พยาธิในคนและสัตว์ การทดสอบ เชื้อและความไวของเชื้อต่อยา การประยุกต์ใช้จุลชีพในทางเภสัชกรรม โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับรายวิชา 561 203 ชีวเภสัชศาสตร์ 5