การผสมเทียม เทคนิคในเลี้ยงเซลล์สัตว์ การแยกเซลล์สัตว์ การประยุกต์ใช้เทคนิคทางด้านโมเลกุล

Artificial insemination. Animal cell culture techniques. Isolation of animal cells. Application of molecular techniques.