ทบทวนพื้นฐานคณิตศาสตร์ ความซับซ้อนของอัลกอริทึม คอมบินาทอริกส์ ฟังก์ชันก่อกำเนิดและความสัมพันธ์เวียนบังเกิด กราฟและการประยุกต์ รูปต้นไม้และข่ายงาน ตรรกศาสตร์และการทวนสอบโปรแกรม แลตทิชและพีชคณิตแบบบูล กล่มและการประยุกต์ เครื่องสถานะจำกัด