ภาพรวมของสถาปัตยกรรมเชิงบริการ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ มาตรฐาน เครือข่ายและแนวคิดแบบกระจาย เวบเซอร์วิส งานประยุกต์ของสถาปัตยกรรมเชิงบริการที่เกี่ยวกับธุรกิจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ การบริหารโครงงาน และการจัดการองค์กร

Overview of service-oriented arctitectures. Software architecture. Standards. Network and distributed computing concepts. Web services. SOA Applications related to information technology business. Related issues in business process management . Project management and organization management.