แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูล การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนงาน การควบคุม การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การออกแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Fundamental concepts of data and information system management. Database management. Management information system for planning, controlling, problem solving and decision making. Design and development of management information system.