ความสำคัญและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ วัตถุประสงค์และประโยชน์ของระบบสารสนเทศในองค์กร องค์ประกอบของการประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ รูปแบบประเภทต่างๆ ของระบบสารสนเทศที่อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และการพัฒนาระบบสารสนเทศ เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ

An importance and organization of information systems. Objective and benefits of information system in organizations. Organization of data and information processing by computer. Various types of information systems using computer technology. Analysis and development of information systems. Tools and techniques for analyzing and developing information systems.