แนวคิดและทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบระบบวิธีการพัฒนาระบบแบบดั้งเดิม การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ ไดอะแกรมดาต้าโฟลว์ ไดอะแกรมความสัมพันธ์แบบเอ็นติตี้ ยูเอ็มเอล การไหลของข้อมูลในองค์กร เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการ การประเมินด้านความปลอดภัย ฐานข้อมูล ระบบแบบกระจาย และประสานต่อระหว่างมนุษย์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ การอภิปรายเกี่ยวกับประสบการณ์จริงในการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ

Concepts and skills in system analysis and design. Traditional system development methodology. Object-oriented approach for system analysis and design. Data flow diagram. Entity relationship diagram. Unified Modeling Language. Information flow in an organization. Requirement analysis techniques. Issues of security, databases, distributed systems and human-computer interface. Discussion of real- world experiences in system analysis and design.