แนวคิดเกี่ยวกับไมโครคอมพิวเตอร์ เทคนิคการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เน้นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้กันแพร่หลาย

Basic concepts of microcomputer. Computer programming techniques with emphasis on the usage of well-known packages.