คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เบื้องต้น การโต้ตอบระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนวคิดการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาและออกแบบโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง ตัวแปร คำสั่งต่างๆ เงื่อนไข ลูป และฟังก์ชัน การทดสอบและการแก้ไขจุดบกพร่อง การพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Introduction to computer and peripherals. Hardware and software interactions. EDP concepts. Program design and development methodology using high-level languages. Variables. Commands. Conditions. Loops and functions. Program testing and debugging. Program development for solving problems in science and engineering.