เนื้อหาเชิงบูรณาการของกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีวเคมี โดยเน้นถึงโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ในภาวะปกติ รวมทั้งการรักษาภาวะธำรงดุลของร่างกาย