ความหมาย เป้าหมายของการประเมินผลสมรรถภาพทางกาย การทดสอบ การวัดผลและการประเมินสมรรถภาพทางกาย องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ชุดการทดสอบ ปฏิบัติการทางการวัดและประเมินผลสมรรถภาพทางกาย

Definition, aims of physical fitness assessment, testing, measurement and evaluation of physical fitness, components of physical fitness, instruments for testing and data analysis, battery testing, physical assessment practice.