ความหมาย ปรัชญา และความมุ่งหมายของสวัสดิภาพศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล สาเหตุ การป้องกันและการแก้ไขในเรื่องอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น สวัสดิภาพในสถานที่ต่างๆ เช่น เคหะสถาน สถานศึกษา สถานที่ทำงาน สวัสดิภาพในการจราจรทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ สวัสดิภาพจากการบริโภค สวัสดิภาพจากภัยธรรมชาติ การป้องกันการบาดเจ็บและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการออกกำลังกาย

Definition, philosophy, and aims of safety education;. analysis of data, causes, prevention, and remedies for accidents which might occur. Safety in locations such as dwelling, schools, workplace; safety in traffic, land, water and air; welfare for consumers, welfare relating to natural disasters; injury prevention and first aid in the exercise.