ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติ ประโยชน์ ทักษะเบื้องต้นและวิธีการสอน การมีคุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นผู้เล่น ผู้ดูที่ดี ระเบียบวินัยรวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬาว่ายน้ำ

General knowledge of swimming history, benefits, basic skills, and teaching methods; virtue and ethics of good players and spectators; swimming regulations, rules, and etiquette.