โครงสร้างทางเคมีและคุณสมบัติของสารพันธุกรรม การจำลองดีเอ็นเอในพืชและสัตว์ การแสดงออกของยีนและการควบคุม ทฤษฎีของเมนเดล การหาตำแหน่งยีนบนโครโมโซม การกลายพันธุ์พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ พันธุศาสตร์ประชากรและวิวัฒนาการ การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ

Chemical structures and properties of genetic materials. DNA replication in plants and animals. Gene expression and regulation. Mendel’s law. Genetic mapping. Mutation. Quantitative genetics. Population genetics and evolution. DNA fingerprinting analysis.