ปฏิบัติการการวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและเภสัชภัณฑ์ตามเภสัชตำรับที่ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง เทคนิคการแยกและโครมาโทกราฟีชนิดต่างๆ รวมถึงการทดสอบพิเศษอื่นๆ ที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ เน้นการวิเคราะห์และการแปรผลทางเภสัชศาสตร์