บทบาทของเทึคโนโลยีพื้นฐานในการฟักไข่ ห่วงโซ่การผลิตและห่วงโซ่อุปทาน กำเนิดไข่ฟักระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ปีกเพศเมียและสัตว์ปีกเพศผู้ การสร้างไข่ การเจริญของคัพภะและพัฒนาของสัตว์ปีก การคัดเลือกและการจัดการไข่ฟัก การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ การขนส่งและเก็บรักษาไข่ฟักเทคโนโลยีโรงฟัก หลักและการปฏิบัติในการฟักและการจัดการเข้าฟักไข่ไก่  หลักและการปฏิบัติในการฟักและการจัดการเข้าฟักไข่เป็ด การจัดการลูกสัตว์ปีกเกิดใหม่และตัดเพศ การวิเคราะห์ปัญหาในการฟัก

Roles of basic technology in hatchery and incubation process. Production and supply chain. Origin of hatching eggs. Breeder reproductive system. Egg production. Embryo growth and development. Selection and management of hatching egg. Hatchery building and equipment. Cleaning and treatment. Logistic and eggs storage management. Hatchery Technology, Chickens and incubation management. Ducks hatching and incubation management. New born management and sexing. Hatchability problem analysis.