หลักและวิธีการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก ขั้นตอนการเต้นแอโรบิก การประยุกต์ท่าทางการเต้นแอโรบิกให้เหมาะสมกับบุคคลในวัยต่าง ๆ การเป็นผู้นำในการเต้นแอโรบิก

Principles and methods of exercises through aerobic dance, phases of aerobic dance; application of aerobic dance posture appropriate, to people of different age; being aerobic dance leaders.