ความหมาย ขอบข่าย ความรู้พื้นฐาน และหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ทฤษฎีและหลักการของสหวิชาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ความสำคัญของวิทยาศาสตร์การกีฬา บทบาทหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์การกีฬากับการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย

Meanings, scope, basic knowledge, and principles of sports science; theories and principles of inter disciplinary subjects in sports science; importance of sports science; roles and functions of sports scientists in applying sports science to promote sports and exercise.