เนื้อหาเชิงบูรณาการของชีวเคมีทางการแพทย์ในแง่โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล จลนศาสตร์และการทำงานของเอนไซม์ กระบวนการเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล หลักการทางโภชนาการ