โปรแกรมประยุกต์ข้อมูลที่นำมาใช้ทางเภสัชกรรม โดยเน้นระบบบริหารเวชภัณฑ์ ระบบการค้นหาเอกสาร สิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาวิชาเกี่ยวข้องจากห้องสมุด ระบบการจัดการฐานข้อมูล การติดต่อสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งแบบเครือข่ายใกล้เคียง และการสื่อสารทางไกล ระบบบริการเภสัชสนเทศ แหล่งข้อมูลทางยาและการฝึกตอบปัญหาทางยาด้วยฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูลทางเภสัชศาสตร์

Data-integrated programs in pharmaceutical applications; emphasis on drug store and database fields, electronic communication, drug information systems, sources of pharmaceutical information and problem solving on computerized and database basis;including database development in pharmaceutical sciences.