หลักการและความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและเภสัชภัณฑ์ เทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และคุณภาพ เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลทางเภสัชศาสตร์